دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 1-8