مقایسه اثرهای آنتی‌اکسیدانی آویشن و پونه بر قابلیت جوجه درآوری در بازه‌های زمانی مختلف انبارداری تخم در بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده

هدف از انجام این آزمایش مقایسه اثرهای آنتی اکسیدانی آویشن و پونه بر قابلیت جوجه در­آوری در بازه‌های مختلف زمانی انبارداری تخم در بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی بود. تعداد 420 قطعه بلدرچین ژاپنی دو ماهه در یک طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و 4 تکرار (15 پرنده در هر تکرار که شامل 12 قطعه بلدرچین ژاپنی ماده و 3 قطعه بلدرچین ژاپنی نر) به مدت 45 روز با جیره­های آزمایشی:‌ تیمار 1) جیره شاهد (فاقد آویشن و پونه)،  تیمار 2) جیره شاهد + 5/1 درصد آویشن،  تیمار 3) جیره شاهد + 3 درصد آویشن، تیمار 4) جیره شاهد + 5/4 درصد آویشن،  تیمار 5) جیره شاهد + 5/1 درصد پونه ،  6) جیره شاهد + 3 درصد پونه،  تیمار 7) جیره شاهد + 5/4 درصد پونه تغذیه شدند. تخم‌های تولید شده در آخرین هفته آزمایش جمع‌آوری و به سه گروه تقسیم شدند، گروه اول به مدت یک هفته، گروه دوم به مدت دو هفته و گروه سوم به مدت سه هفته در شرایط دمایی 17-14 درجه، رطوبت 70 درصد و دو بار چرخش 45 درجه در روز انبار شدند. در انتهای هر هفته تخم‌ها به دستگاه جوجه‌کشی انتقال و قابلیت جوجه درآوری آن‌ها محاسبه می‌شدند. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که استفاده از آویشن در سطح 5/1 درصد برای تخم‌هایی که به مدت 1 هفته انبار شده و نیز در سطح 3 درصد برای تخم‌­هایی که به مدت 2 و3 هفته انبار شده بودند به‌صورت معنی‌داری باعث افزایش قابلیت جوجه ‌‌‌‌درآوری شدند.

کلیدواژه‌ها


شکوهمند، م. (1388). پرورش بلدرچین. انتشارات نوربخش.
ضیایی، س. و تیموری، ع. (1384). احتیاط مصرف و تداخلات دارویی گیاهان دارویی. انتشارات دانشگاه شیراز.
Abdalla, AE., and Roozen, JP. (1999). Effect of plant extracts on oxidative stability of sun flower oil and emulsion. Food Chemistry, (64), 323-329.
SAS Institue. (2000). SAS SQL Procedure User Guide, Version 9. 1st Edn., SAS, Cary, ISBN: 13:978-158025599X, pp:576.
Surai, AP., Surai, PF., Steinberg, W., Wakeman, WG., Speake, BK., and Sparks, NH. (2003). Effect of canthaxanthin content of the maternal diet on the antioxidant system of developing chick. Poultri Science, (44) 612-619.
Yang, SC., and Chen, KH. (2001). The oxidation of cholesterol in the yolk of selective traditional Chinese egg products. Poultry Science, (80) 370-375.