نویسنده = ������������ ���������������� ������ ������
بررسی ژن‌های دو قلوزای GDF9 ، BMP15 و BMPR_1B در گوسفند

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 15-19

10.22059/domesticsj.2020.76396

فاطمه گلستانی عراقی؛ سید رضا میرائی آشتیانی