نویسنده = سهیلا قهرمانی
کاربردهای اطلاعات ژنوم در اصلاح نژاد گوسفند و بز

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 39-47

مسعود صدیقی؛ سهیلا قهرمانی؛ آرش جوانمرد


مروری اجمالی بر مباحث نوین در دامپروری هوشمند

دوره 18، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 18-23

مسعود صدیقی؛ سهیلا قهرمانی