کاربردهای اطلاعات ژنوم در اصلاح نژاد گوسفند و بز

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

مطالعات ژنتیکی اولین بار روی نشخوارکنندگان کوچک در سال 2009 با ایجاد تراشه SNP گوسفندی K50 مقدور شد. امروزه ارزیابی ژنومی روی گوسفند در نیوزلند و استرالیا، گوسفندهای شیری در فرانسه و بزها در فرانسه و انگلیس انجام شده است. چالش‌های خاص انتخاب ژنومی برای این گونه‌ها مواردی همچون اندازه کوچک جمعیت مرجع، پایین بودن میزان عدم تعادل پیوستگی، ارزیابی چندین نژاد و عدم رکورد برداری فنوتیپ‌ها در بسیاری از کشورها می‌باشند. کاهش سریع هزینه‌های تعیین ساختار ژنتیکی به همراه درک بهتر از چگونگی به حداکثر رساندن مزایای انتخاب ژنومی به این معناست که مقبولیت این روش رو به افزایش است

کلیدواژه‌ها