اثرات تنش حرارتی بر عملکرد گاوهای شیری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

3 استادیار تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

پایداری در سیستم‌های پرورش دام بیشتر تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارد. عدم تعادل بین تولید گرمای متابولیکی در بدن حیوان و دفع آن به محیط منجر به تنش حرارتی تحت شرایط دمایی بالا و آب و هوای مرطوب می‌شود. اولین واکنش دام در شرایط آب و هوایی گرم افزایش در سرعت تنفس، دمای رکتوم و ضربان قلب است که این امر به طور مستقیم باعث کاهش خوراک مصرفی، نرخ رشد، تولید شیر و عملکرد تولیدمثلی می‌شود که در موارد شدید مرگ را به دنبال دارد. نژادهای شیری به طور معمول نسبت به نژادهای گوشتی به تنش حرارتی حساس‌تر هستند. علاوه بر این حیواناتی که تولید بالاتری دارند نیز به دلیل تولید گرمای متابولیکی بیشتر، حساس‌تر هستند. تنش حرارتی، سیستم ایمنی و اندوکرین را سرکوب کرده و در نتیجه حساسیت دام به بیماری‌های مختلف را افزایش می‌دهد. از این رو، پرورش پایدار گاوهای شیری در شرایط آب و هوای متغییر جهانی همچنان به عنوان یک چالش بزرگ به حساب می‌آید.

کلیدواژه‌ها


Atrian, P., and Shahryar, H.A. (2012) “Heat stress in dairy cows.” Research in Zoology, 2(4), 31-37.
Baile, C.A., and Forbes, J.M. (1974). “Control of feed intake and regulation of energy balance in ruminants.” Physiological Reviews, 54(1), 160-214.
Das, R., Sailo, L., Verma, N., Bharti, P., and Saikia, J. (2016). “Impact of heat stress on health and performance of dairy animals: A review.” Veterinary world, 9(3), 260.
Fournel, S., Ouellet, V., and Charbonneau, É. (2017). “Practices for alleviating heat stress of dairy cows in humid continental climates: a literature review.” Animals, 7(5), 37.
Hamzaoui, S., Salama, A.A.K., Caja, G., Albanell, E., Flores, C., and et. al. (2012). “Milk production losses in early lactating dairy goats under heat stress.” Journal of Dairy Science, 95(2), 672-673.
Hooda, O.K., and Singh, G. (2010). “Effect of thermal stress on feed intake, plasma enzymes and blood biochemicals in buffalo heifers.” Indian Journal of Animal Nutrition, 27(2), 122-127.
Kadokawa, H., Sakatani, M., and Hansen, P.J. (2012). “Perspectives on improvement of reproduction in cattle during heat stress in a future Japan.” Animal science journal, 83(6), 439-445.
Kumar, B.V., Singh, G., and Meur, S.K. (2010). “Effects of addition of electrolyte and ascorbic acid in feed during heat stress in buffaloes.” Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 23(7), 880-888.
Lacetera, N., Bernabucci, U., Ronchi, B., and Nardone, A. (1996). “Body condition score, metabolic status and milk production of early lactating dairy cows exposed to warm environment.” Rivista di Agricoltura Subtropicale e tropicale, 90(1), 43-55.
Linn, J., Raeth-Knight, M., and Larson, R. (2004). “Managing heat stressed lactating dairy cows.” Hubbard Feeds Inc, 26, 9-10.
McDowell, L.R. (1989). “Analítico: Vitamins in animal nutrition; comparative aspects to human nutrition”
Rhoads, R.P., Baumgard, L.H., Suagee, J.K., and Sanders, S.R. (2013). “Nutritional interventions to alleviate the negative consequences of heat stress.” Advances in nutrition, 4(3), 267-276.
Shibata, M. (1996). “Factors affecting thermal balance and production of ruminants in a hot environment-A review.” Memorial and National Institute Animal Industry, 10, 1-60.
Soriani, N., Panella, G., and Calamari, L.U.I.G.I. (2013). “Rumination time during the summer season and its relationships with metabolic conditions and milk production.” Journal of dairy science, 96(8), 5082-5094.
West, J.W. (1999). “Nutritional strategies for managing the heat-stressed dairy cow.” Journal of Animal Science, 77(2), 21-35.
West, J.W. (2003). “Effects of heat-stress on production in dairy cattle. Journal of dairy science, 86(6), 2131-2144.
Yousef, M.K. (1985). “Stress physiology in livestock.”. Basic principles, CRC press, No. 1.