معرفی کتاب، تنظیم هورمونی رشد در دام

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران، کرج، ایران

چکیده

نام کتاب: تنظیم هورمونی رشد در دام
تألیف: کی. ال. هاسنر
ترجمه: دکتر آرمین توحیدی، مهندس عیسی دیرنده، مهندس طناز صابری‌فر
تاریخ انتشار: 1389
ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات: 316
برسی کتاب: این کتاب در نگاه کلی به یازده فصل تقسیم شده است و در آن به چگونگی کنترل و تنظیم هورمونی رشد در دام‌ها به گونهای بنیادی و کاربردی پرداخته شده است که به معرفی فصلهای آن می‌پردازیم.