تأثیر استفاده از ویتامین‌ها در شرایط استرس گرمایی در طیور

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

ویتامین‌ها اهمیت زیادی در حفظ سلامت و عملکرد اکثر موجودات زنده دارند. به خوبی مشخص شده است که کمبود ویتامین‌ها سبب بروز نابسامانی در سیستم ایمنی بدن می‌شود. معمولاً نیازهای ویتامینی طیور در شرایط پرورش ایده‌آل تعیین می‌گردد. از آنجا که در سالن‌های پرورش، طیور تحت تأثیر تنش‌های مختلف قرار می‌گیرند از این رو برای مقابله با عوامل تنش‌زا میزان نیاز به ویتامین‌ها رو به افزایش خواهد بود. از مدت‌ها پیش نقش ویتامین‌ها به‌ منظور بهبود عملکرد پرنده‌ها در خلال تنش گرمایی مورد مطاله قرار گرفته است. امّا بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته، مقدار نیاز به ویتامین‌های خاص در شرایط تنش گرمایی به نتیجه­‌گیری واحدی منجر نشده است. بسیاری از مرغداران ویتامین C را نه تنها در دوره‌های گرم برای جلوگیری از اثرات زیان‌بار گرما بر روی عملکرد طیور به کار می‌برند بلکه آن را برای بهبود وضع ایمنی، کیفیت فرآورده‌های نهایی تولید شده، باروری و جوجه درآوری در گله مرغ‌های مادر نیز مورد استفاده قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


نیکخواه، ع.، کاظمی شیرازی، و.ر. (1374). "روش علمی تغذیه مرغ." انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، تهران، ایران.
Abidin, Z. and Khatoon, A. (2013). “Heat stress in poultry and the beneficial effects of ascorbic acid (vitamin C) supplementation during periods of heat stress.” Cambridge University Press, 69(1), 135-152.
Bains, B.S. (1996). “The role of vitamin C in stress management.” World Poultry, 12(4), 38-41.
Cheville, N.F. (1979). “Environmental factors affecting the immune response of birds- a review.” Avian Diseases, 23, 166-170.
Daghir, N. J. (1995). “Poultry production in hot climates”. Cambridge University Press, 30p.
Heinzerling, R.H., Nockls, C.F., Quarles, C.L., and Tengardy, R.P. (1974). “Protection of chicks against E. coli infection by dietary supplementation with vitamin E.” Proceeding of the Society of Experimental Biology and Medicine, 146, 279-282.
McNaughton, J.L. (1990). “Vitamin fortification essential to poultry ration.” Feedstuffs, 27(27), 13-15, 22.
Özkan, S., Akbas, Y., Altan, Ö., Altan, A., Ayhan, A. and et al. (2003). “The effects of short-term fasting on performance traits and rectal temperature of broilers during the summer season.” Brit.Poultry Sci, 44(1), 88-95.
Saif, Y.M., Barnes, H.J., Glisson, J.R., Fadly, A.M., McDonald, L.R. and et al. (2003). “Disease of Poultry.” No. 11, Iowa State Press, A Blackwell Publishing Co. Ames, Iowa.