کلیدواژه‌ها = ژنوم
اطلاعات ژنومی کرونا ویروس (COVID-19)

دوره 19، شماره 3، اسفند 1398، صفحه 47-47

فرزاد غفوری؛ ابوالفضل بهرامی


فناوری ریزآرایه؛ کاربردها، مزایا و معایب

دوره 19، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 28-33

فاطمه کاوسی؛ فرزاد غفوری