نویسنده = ���������� ������������ ��������
اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 27-36

10.22059/domesticsj.2021.323939.1072

زیبا وظیفه امندی؛ اکبر تقی زاده؛ آرش جوانمرد؛ حمید پایا