نویسنده = ������������ ������ ���������� �������� ��������������