بررسی بازده اقتصادی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد جوجه بوقلمون‌های بومی؛ سنین هچ تا 8 هفتگی

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد مهندسی علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌ شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

2 استادیار گروه تغذیه دام و طیور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه، مقایسه بازده اقتصادی سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد جوجه بوقلمون‌های بومی آذربایجان است. به همین منظور، مطالعه‌ای (با تعداد 378 قطعه جوجه بوقلمون‌ در قالب 9 تیمار و 3 تکرار با 14 قطعه در هر واحد آزمایشی) که به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 3 سطح مختلف انرژی قابل ‌متابولیسم و پروتئین‌ خام از مقادیر پیشنهاد شده‌ در جدول (NRC, 1994) در دورۀ آزمایشی 56 روزه طی 2 مرحله سنی صفر تا 8 هفتگی ‌انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش مذکور و در طی دوره آزمایش، جیره‌های آزمایشی به شکل آردی و به صورت دسترسی آزاد تغذیه شدند. در طول اجرای آزمایش، خوراک مصرفی، تغییرات وزن، ضریب تبدیل، راندمان مصرف انرژی و پروتئین، هزینه خوراک برای هر کیلوگرم افزایش وزن اندازه‌گیری شده و عملکرد اقتصادی هر گروه محاسبه شده است. نتایج آزمایش مذکور نشان داد که گروه تغذیه شده با جیره حاوی 10 درصد انرژی قابل متابولیسم پایین‌تر و پروتئین خام برابر با مقادیر توصیه شده در جداول NRC، با مقدار خوراک مصرفی کمتر، ضریب تبدیل بهتر، راندمان مصرف انرژی بیشتر، هزینه خوراک کمتر برای افزایش هر کیلوگرم وزن و بازده اقتصادی بالاتر، 7282 ریال برای هر قطعه جوجه بوقلمون سن صفر تا 4 هفتگی افزایش سود دارد. همچنین گروه تغذیه شده با جیره حاوی 10 درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام پایین‌تر با مقادیر توصیه شده در جداول NRC، با مقدار خوراک مصرفی کمتر، افزایش وزن بیشتر، راندمان مصرف انرژی بیشتر، هزینه خوراک کمتر برای افزایش هر کیلوگرم وزن و بازده اقتصادی بالاتر، 14496 ریال برای هر قطعه جوجه بوقلمون سن 5 تا 8 هفتگی افزایش سود دارد. بر همین اساس، مشخص شد که جیره غذایی حاوی 10 درصد انرژی قابل متابولیسم پایین‌تر و پروتئین خام برابر با مقادیر توصیه شده در جداول NRC برای جوجه بوقلمون‌ها در سنین 0 تا 4 هفتگی و جیره غذایی حاوی 10 درصد انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام پایین‌تر با مقادیر توصیه شده در جداول NRC برای جوجه بوقلمون‌های سنین 5 تا 8 هفتگی در مقایسه با مقادیر توصیه شده در جداول NRC، با 21778 ریال سود در دو مرحله سنی (صفر تا 8 هفتگی)، بازده اقتصادی بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها


عرب ابوسعدی، م.، روغنی، ا.، ضمیری، م.ج. و عبدالحسین‌زاده، م. (1385). اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد تخم‌گذاری مرغ‌های بومی استان فارس در مرحله اول تخم‌گذاری. نشریه علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، شماره 4، ص ص. 457-447.
قیصری، ع. و گلیان، ا. (1375). "اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین جیره دوره پرورش بر عملکرد مرغ‌های بومی در طی دوره تخم‌گذاری." مجله علوم کشاورزی ایران، 2، 34-29.
مهدی‌زاده، س. و ابراهیمی، ر. (1395). "اثر انرژی و پروتئین جیره بر عملکرد مرغ تخم گذار بوی استان مازندران." مجله پژوهش و سازندگی، 111، 120-107.
میرایی آشتیانی، س.ر. ظهیرالدینی، ه، شیوازاد، م. و نیکخواه، ع. (1377). "اثر غلظت انرژی جیره بر میزان مصرف خوراک به‌وسیله جوجه‌های جوجه های گوشتی." مجله علوم کشاورزی ایران، 2، 80-42.
Albuquerque, R.De., Faria, D.E.De., Junqueira, O.M., Salvador, D., Faria Filho, D.E.De. and et al. (2003). “Effects of energy level in finisher diets and slaughter age of on the Performance and cacass yield in broiler chickens.” Revista Brasileira de Ciência Avícola, 5: 1-10.
British United Turkeys Ltd (BUT) (2012). “Commercial performance goals.” 5th ed.
Dairo, F.A.S., Adesehinwa, A.O.K., Oluwasola, T.A. and Oluyemi, J.A., (2010). “High and low dietary energy and protein levels for broiler chickens.” African Journal of Agricultural Research, 5: 2030-2038.
Dalfonso, T.H., Manbeck, H.B. and Roush, W.B., (1996). “Effect of day to day variation of dietary energy on residual feed in take of laying bens.” Poultry Science, 75: 362-369.
Dozier, W.A. and Moran, E.T., (2001). “Response of early- and late -developing broiles to nutritionally adequate and restrictive feeding regimens during the summer.” Journal of Applied Poultry Research, 10: 92-98.
Dozier, W.A., Price, C.J., Kidd, M.T., Corzo, A., Anderson, J. and et al. (2006). “Growth performance, meat yield and economic responses of broilers fed diets varying in metabolizable energy from thirty to fifty-nine days of age.” Journal of Applied Poultry Research, 15: 367-382.
Ghazanfari, S., Kermanshahi, H., Nassiry, M.R., Golian, A., Moussavi, A.R.H. and et al. (2010). “Effect of feed restriction and different energy and protein levels of the diet on growth performance and growth hormone in broiler chickens.” Journal of Biological Sciences, 10: 25-30.
HybridTurkeys (2014). “A Hendrix Genetics.” https://www.hybridturkeys.com/en/ (accessed 16.12.2014).
Jalaludeen, A.and Ramakrishnan, A., (1992). “Dietary protein and energy requirements of caged layers.” Poultry Science, Abstract, 18: 3.
Kamran, Z., Sarwar, M., Nisa, M., Nadeem, M.A., Mahmood S. and et al. (2008). “Effect of low-protein diets having constant energy-to-protein ratio on performance and carcass characteristics of broiler chickens from one to thirty-five days of age.” Poultry Science, 87: 468–474.
Dunkelgod, K.E. and Thayer, R.H,. (1961). “The Effect of Dietary Energy on the Protein Requirements of Growing Turkeys.” Poultry Science, 40: 1068–107.
Lesson, S., Caston, L. and Summers, J.D., (1996). “Broiler response to energy or energy and protein dilution in the finisher diet.” Poultry Science, 75: 522-528.
Mohiti-Asli, M., Shivazad, M., Zaghari, M., Rezaian, M., Aminzadeh, S. and et al. (2012). “Effects of feeding regimen, fiber inclusion, and crude protein of the diet on performance and egg quality and hatchability of eggs of broiler breeder hens”. Poultry Science, 91: 3097-3106.
Nahashon, S.N., Adefope, N., Amenyenu, A. and Wright, D., (2005). “Effects of dietary metabolizable energy and crude protein concentrations on growth performance and carcass characteristics of French guinea broilers.” Poultry Science, 84: 337-344.
National Research Council. (1994). “Nutrient Requirements of Poultry.” National Academic Press, No. 9, Washington, DC.
Nguyen, T.V. and Bunchasak, C., (2005). “Effects of Dietary protein and energy on growth performance and carcass characteristics of betong chicken at early growth stage.” Journal of Science and Technology, 27: 1171-1178.
Pesti, G.M., Baklli, R.I., Cervantes, H.M. and Bafudo, K.W., (1999). “Studies on seduramicin and nutritional responses: 2. Methionine levels.” Poultry Science, 78: 1170-1176.
Pesti, G.M. and Fletcher, D.L., (1983). “The response of male broiler chickens to diets with various protein and energy contents during the growing phase.” British Poultry Science, 24: 90-99.
Pesti, G.M., Harper, A.E. and Sunde, M.L., (1979). “Sulfur amino acid and methyl donor status of corn-soy diets fed to starting broiler chicks and turkey poults.” Poultry Science, 58: 1551-1547.
Rabie, M.H., Ismail, F.S.A. and Sherif, S.K.H., (2010). “Effect of dietary energy level with probiotic and enzyme addition on performance, nutrient digestibility and carcass traits of broilers.” Egyptian Poultry Science Journal, 30: 179-201.
Rezaei, M., Nassiri Moghaddam, H., Pour Reza, J. and Kermanshahi, H., (2004). “The effect of dietary protein and lysine levels on broiler performance, carcass characteristics and nitrogen excretion.” International Journal of Poultry Science, 3: 148-152.
Rivera-Torres, V., Noblet, J., Dubois, S. and van Milgen, J., (2010). “Energy partitioning in male growing turkeys.” Poultry Science, 89: 530–538.
SAS, (2004). SAS/STAT Users Guide.(Release 9.1) SAS Inst.,Cary, NC. USA.
Schultz, V., and McDowell. R.D., (1957). “Some comments on a wild turkey brood survey.” Journal of Fish and Wildlife Management, 21: 85-89.
Summers, J.D., (1990). “Broiler carcass composition.” Poultry Industry Concil.
Summers, J.D., (1993). “Reducing nitrogen excretion of the laying hen by feeding lower crude protein diets.” Poultry Science, 72: 1473–1478.
Summers, J.D., Leeson, S. and Spratt., D., (1998). “Yield and composition of edible meat from male broiler as influenced by dietary protein level and amino acid supplementation.” Canadian Journal of Animal Science, 68: 241-248.
Thim, K.C., Hamre, M.L. and Coon, C.N., (1997). “Effect of enviromental temperature, dietary protein and energy levels on broiler performance.” Journal of Applied Poultry Research, 6: 1-17.