نویسنده = ���������������� ������
کاربردهای اطلاعات ژنوم در اصلاح نژاد گوسفند و بز

دوره 19، شماره 2، آذر 1398، صفحه 39-47

مسعود صدیقی؛ سهیلا قهرمانی؛ آرش جوانمرد