نویسنده = �������� ���������� ��������
تأثیر تشخیص زود ‌هنگام آبستنی بر مدیریت تولیدمثل گاو شیری

دوره 20، شماره 2، آذر 1399، صفحه 37-40

10.22059/domesticsj.2020.299296.1026

جلیل درستی؛ احمد زارع شحنه؛ اردشیر نجاتی جوارمی