نویسنده = ���������� ���������������� ��������
مطالعه اثر چند شکلی‌های ژن استیل کوآ کربوکسیلاز آلفا بر صفات بیومتری در جمعیت شتر یزد، به روش PCR-SSCP

دوره 16، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 4-10

مهدی ایمانی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک