فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه دانشجویی دامستیک

فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه دانشجویی دامستیک

فراخوان دریافت مقالات و مطالب علمی در نشریه دانشجویی دامستیک گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران منتشر شده است. جهت مشاهده خبر می توانید به وب سایت انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه تهران به آدرس  http://animssaut.blog.ir/ مراجعه نمایید.