اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

امین کاظمی

تغذیه طیور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

am.kaz.404gmail.com


مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (1402- تاکنون)

نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1400- تاکنون)

مسئول پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته برگزاری سمینارها و سخنرانی‌ها انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

دبیر کمیته ترویج انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

سردبیر

فرزاد غفوری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farzad.ghafouriut.ac.ir
0000-0002-0010-0111

h-index: 4  

سردبیر نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (98-1397؛ 1399- تاکنون)

دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1400- 1399)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (99-1398)

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- تخصصی افق دامپروری گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (96-1394)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (96-1394)

مشاور علمی

مهدی دهقان بنادکی

تغذیه دام استاد گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

dehghanbut.ac.ir

h-index: 21  

استاد مشاور انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

علی اصغر خلیل خلیلی

فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

aakhaliliut.ac.ir
0000-0001-9582-5547


دبیر شورای مشاوران اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (1399- تاکنون)

دبیر کمیته ارتباط با جامعه و صنعت انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

سردبیر نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1397)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دلتا انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه تهران (99-1397)

مدیر مسئول و  عضو هیئت تحریریه نشریه ندا اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (99-1394)

نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (98-1397)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (98-1397)

دبیر اولین و سومین دورۀ اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (99-1397؛ 95-1394)

مدیر مسئول نشریه علمی- تخصصی رویان انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد (96-1394)

مدیر داخلی

اشکان غلامی

تغذیه دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

gholami.ashkanut.ac.ir


دبیر اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (1399- تاکنون)

دبیر کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

دبیر تخصصی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)

دبیر تخصصی

معصومه ناصرخیل

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استادیار بخش ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، مؤسسه تحقیقات علوم دامی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

naserkheilut.ac.ir

طوبی ندری

فیزیولوژی دام و طیور استادیار گرایش فیزیولوژی دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

t.nadriurmia.ac.ir

پروین شورنگ

تغذیه دام دانشیار پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

shawranggmail.com

امیر مصیب‌زاده

تغذیه طیور دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

amirmosayyebzadehut.ac.ir

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه

مرجان ازغندی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

azghandi.marjangmail.com


دبیر تخصصی بخش ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام و طیور نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (1401-1397)

صادق فرضی

تغذیه دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

s.farziut.ac.ir


دبیر تخصصی بخش تغذیه دام نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (1402-1397)

وحید قلی‌پور عباسی

تغذیه دام دکتری تخصصی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

vahidgholipoorgmail.com

شهگل رهبری

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه دام و طیور دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

shahgol.rahbarigmail.com

روناک صالحی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ronak.salehi71gmail.com

امین دین‌دار

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

amin.dindargmail.com

امین رحیمی

تغذیه دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

a.rahimiag.iut.ac.ir

مهدی عبادی

علوم و مهندسی صنایع غذایی - نانو تکنولوژی، شیمی و تکنولوژی مواد غذایی دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

mahdi.ebadi.1000gmail.com

نجمه رسولی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

najmeh.rasuli1999gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

مسئول کمیته اجرایی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته ارتباط با صنعت انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

علیرضا ابراهیمی

بهداشت و کنترل کیفی موادغذایی کارشناسی ارشد گروه بهداشت موادغذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

alirezaebrahimi59yahoo.com

رامیار قره داغی

تغذیه طیور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

ramyar.gharedaghigmail.com

زهرا ندایی فرد

فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

zahranedafardgmail.com


مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (1399-1402)

منشی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399-1402)

نائب دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- 1402)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1398- 1402)

دبیر کمیته آموزش و نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

مدیر داخلی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)

سارا رفیعی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

sararafieeut.ac.ir

محمد قادری

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

m.q81818181gmail.com

علی جعفری

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ajafariiut.ac.ir

حسین زارع نژاد

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

hosseinzarenezhadut.ac.ir

ثمین دهقان نصیری

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

samin.dehghan.nasirigmail.com

امیر محمد مقیسه

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

amirmma596gmail.com

شبنم رحیملو

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

rahimlushabnamgmail.com

مریم صادقی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

xmaryam.sagmail.com

کیانا احمدی لاری

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

kiana_ahmadi1380yahoo.com

مهدیه یزدانی زاد

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

yazdanimahdie096gmail.com

فاطمه احمدی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

fa.ahmadiii.81gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

وحید دهقانیان ریحان

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

vahid.dehghaniyaut.ac.ir

کاظم رسولی قره سقل

فیزیولوژی دام و طیور کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

kazem.rasouliut.ac.ir

ساسان قمری

تغذیه دام دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghamari.sasanut.ac.ir

فاطمه عبدی پور

تغذیه طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

fatemeh.abdipour7gmail.com

کارشناس نشریه

امید بوذری

فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

omid.bouzariut.ac.ir
0000-0002-5052-3753

اعضای هیات تحریریه پیشین

آرمان باب

فیزیولوژی دانشجوی دکتری تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

armanshzugmail.com

سامان حسین آبادی

تغذیه دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

saman.hoseinabadiut.ac.ir


خزانه‌دار انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- 1402)

نائب دبیر کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- 1402)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- 1402)

دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

سیروان نسیمی

فیزیولوژی طیور کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

sirvan.nasimi1992gmail.com

ملیکا ستوده ئیان

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

melikasotode79gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- 1402)

مسئول روابط عمومی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- 1402)

دبیر کمیته روابط عمومی و بین‌الملل انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- 1402)

جلیل درستی

فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

jdorostiut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر کمیته اجرائی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر تخصصی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (98-1397)

مسعود صدیقی

فیزیولوژی دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

masoud.sedighi96gmail.com

فاطمه کاوسی

علوم دامی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

aidakavoosi79gmail.com

محسن ساروقی

مهندسی منابع آب کارشناسی ارشد گروه آبیاری و آبادانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

mohsensaroughiut.ac.ir

عطیه قاسمی

مهندسی شهرسازی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

aattyyiieehhqqaasseemmiigmail.com