اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

سامان حسین آبادی

تغذیه دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

saman.hoseinabadiut.ac.ir


خزانه‌دار انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

نائب دبیر کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

دبیر کمیته پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)