اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

نجمه رسولی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

najmeh.rasuli1999gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

مسئول کمیته اجرایی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته ارتباط با صنعت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)