اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

ملیکا ستوده ئیان

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

melikasotode79gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

مسئول روابط عمومی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته روابط عمومی و بین‌الملل انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)