اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا ندایی فرد

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

zahranedafardgmail.com


منشی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

نائب دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

دبیر کمیته آموزش و نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

مدیر داخلی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)