اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

امین کاظمی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

am.kaz.404gmail.com


مسئول پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته برگزاری سمینارها و سخنرانی‌ها انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

دبیر کمیته ترویج انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)