اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

امین کاظمی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

am.kaz.404gmail.com


نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1400- تاکنون)

مسئول پشتیبانی و تدارکات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

دبیر کمیته برگزاری سمینارها و سخنرانی‌ها انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1399- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)

دبیر کمیته ترویج انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)