اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

اشکان غلامی

علوم دامی دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

ashkan.gholami2000gmail.com


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران