اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه پیشین

جلیل درستی

فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

jdorostiut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر کمیته اجرائی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر تخصصی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (98-1397)