اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

جلیل درستی

فیزیولوژی دام کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

jdorostiut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر کمیته اجرائی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

دبیر تخصصی نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (98-1397)