اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فرزاد غفوری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farzad.ghafouriut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران