اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فرزاد غفوری

ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

farzad.ghafouriut.ac.ir
0000-0002-0010-0111


سردبیر نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (98-1397؛ 1399- تاکنون)

دبیر کمیته رسانه و نشریات انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1397- تاکنون)

نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (1400- 1399)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامستیک (99-1398)

عضو هیئت تحریریه نشریه علمی- تخصصی افق دامپروری گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (96-1394)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تبریز (96-1394)