اعضای هیات تحریریه

مشاور

علی اصغر خلیل خلیلی

فیزیولوژی دام و طیور دانشجوی دکتری تخصصی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

aakhaliliut.ac.ir
0000-0001-9582-5547


دبیر شورای مشاوران اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (1399- تاکنون)

دبیر کمیته ارتباط با جامعه و صنعت انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1398)

سردبیر نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (99-1398)

عضو شورای مرکزی انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (99-1397)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دلتا انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه تهران (99-1397)

مدیر مسئول و  عضو هیئت تحریریه نشریه ندا اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (99-1394)

نائب دبیر انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (98-1397)

مدیر مسئول نشریه علمی- ترویجی (حرفه‌ای) دامِستیک (98-1397)

دبیر اولین و سومین دورۀ اتحادیه انجمن‌های علمی- دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور (99-1397؛ 95-1394)

مدیر مسئول نشریه علمی- تخصصی رویان انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد (96-1394)