اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علی اصغر خلیل خلیلی

فیزیولوژی دام دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

aakhaliliut.ac.ir


عضو شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران

دبیر کمیته ارتباط با جامعه و صنعت انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه تهران 

دبیر اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور