مروری بر جنبه‌های اپیدمیولوژی، بالینی، پاتولوژی و کنترل تب نزله‌ای بدخیم گاوان

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

تب نزله‌ای بدخیم یک بیماری ویروسی است که انواع نشخوارکنندگان اهلی و وحشی را درگیر می‌کند. این بیماری توسط گروهی از ویروس‌های گاماهرپس ایجاد می‌شود. در این جنس 6 نوع ویروس قرار دارند که سبب این بیماری می‌شوند که مهمترین آن‌ها AlHV-1 و OvHV-2 هستند که به ترتیب بیماری تب نزله‌ای بدخیم وابسته به ویلدبیسیت (WA-MCF) و وابسته به گوسفند (SA-MCF) را ایجاد می‌کنند. ویروس به خوبی با میزبان طبیعی خود سازگار است و به طور معمول بدون علامت در میزبان‌های مخزن حمل می‌شود، امّا می‌تواند باعث بیماری شدید در گونه‌های دیگر شود. هیچ درمان موفقیت آمیزی برای تب نزله‌ای بدخیم وجود ندارد و میزان مرگ و میر بسیار بالا است. شیوع بیماری در برخی مناطق رایج است، جایی که گاوها در طول دوره‌های اوج تولیدمثل به صورت فصلی در معرض ویروس قرار می‌گیرند. در حال حاضر، تنها اقدامات کنترلی مؤثر، جداسازی گونه‌های حساس از ناقلین یا پرورش میزبان‌های مخزن عاری از ویروس است. نظارت و پایش سیستماتیک و مستمر نشخوارکنندگان کوچک ضروری است. تست‌های تشخیصی زمان بر هستند، نیاز به تجربه دارند و برای پشتیبانی از نظارت فعال صحرایی، به ویژه در نقاط درگیر، کافی نیستند. از آنجایی که اکثر حیوانات آلوده در عرض دو هفته می‌میرند، فرصتی برای آزمایش‌های تشخیصی طولانی وجود ندارد، روش‌های حساس و سریع تشخیص در میدان مورد نیاز است. به طور کلی تولید واکسن، تشخیص تاییدی کارآمد و سریع و مطالعات ژنتیکی ممکن است بخشی از یک رویکرد سه جانبه برای کنترل یکپارچه تب نزله‌ای بدخیم باشد.

کلیدواژه‌ها


صیفی آبادشاپوری، م.، رشنو، م.، منصوری، س.، صباغان، م.، حقی کرم اله، م.، بلادی موسوی م. و دهنوی زاده کازرونی، ر. (۱۳۹۳). "بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس تیپ ۲ گوسفندی با آزمایش PCR در شهر اهواز". مجله دامپزشکی ایران، ١٠، ٥٤-٤٩.
عباسی مقدم، ن. (۱۳۹۵). "بررسی آلودگی گاومیش های رودخانه ای با ویروس­های 2-OvHV و 2-CpHV". پایان نامه دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز
Aiello, S. E., and Moses, M. A. (2016). “The Merck Veterinary Manual 11th ed., Ed. Merck & Co. In.” Kenilworth, NJ, SAD, 3177-3181.
Akula, S. M., Pramod, N. P., Wang, F. Z., and Chandran, B. (2001). “Human herpesvirus 8 envelope-associated glycoprotein B interacts with heparan sulfate-like moieties.” Virology284(2), 235-249.
Akula, S. M., Pramod, N. P., Wang, F. Z., and Chandran, B. (2002). “Integrin α3β1 (CD 49c/29) is a cellular receptor for Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV/HHV-8) entry into the target cells.” Cell108(3), 407-419.
Albini, S., Zimmermann, W., Neff, F., Ehlers, B., Häni, H., Li, H., and Ackermann, M. (2003). “Porcine malignant catarrhal fever: diagnostic findings and first detection of the pathogenic agent in diseased swine in Switzerland.” Schweizer Archiv fur Tierheilkunde145(2), 61-68.
AlHajri, S. M., Cunha, C. W., Nicola, A. V., Aguilar, H. C., Li, H., and Taus, N. S. (2017). “Ovine herpesvirus 2 glycoproteins B, H, and L are sufficient for, and viral glycoprotein Ov8 can enhance, cell-cell membrane fusion.” Journal of Virology91(6), 10-1128.
Amoroso, M. G., Galiero, G., and Fusco, G. (2017). “Genetic characterization of ovine herpesvirus 2 strains involved in water buffaloes malignant catarrhal fever outbreaks in Southern Italy.” Veterinary Microbiology199, 31-35.
Brown, C. C., Baker, D. C., and Barker, I. K. (2007). “Alimentary system. In: Maxie M. G. Ed. Pathology of Domestic Animals.” Vol 2. 5th ed. Edin-burgh, UK: Saunders Elsevier, 152–159.
Cunha, C. W., Taus, N. S., Dewals, B. G., Vanderplasschen, A., Knowles, D. P., and Li, H. (2016). “Replacement of glycoprotein B in alcelaphine herpesvirus 1 by its ovine herpesvirus 2 homolog: implications in vaccine development for sheep-associated malignant catarrhal fever.” Msphere1(4), 10-1128.
Davison, A. J., Eberle, R., Ehlers, B., Hayward, G. S., McGeoch, D. J., Minson, A. C., and Thiry, E. (2009). “The order herpesvirales.” Archives of Virology154, 171-177.
Ehlers, B., Borchers, K., Grund, C., Frolich, K., Ludwig, H., and Buhk, H. J. R. (1999). “Detection of new DNA polymerase genes of known and potentially novel herpesviruses by PCR with degenerate and deoxyinosine-substituted primers.” Virus Genes18, 211-220.
Headley, S. A., de Oliveira, T. E. S., and Cunha, C. W. (2020). “A review of the epidemiological, clinical, and pathological aspects of malignant catarrhal fever in Brazil.” Brazilian Journal of Microbiology51, 1405-1432.
Heuschele, W. P., and Castro, A. E. (2019). “Malignant catarrhal fever.” In Comparative Pathobiology of Viral Diseases (pp. 115-125). CRC Press.
Hristov, M. V., and Peshev, R. D. (2016). “Isolation and identification of malignant catarrhal fever virus in cell cultures.” Bulgarian Journal of Veterinary Medicine19(4).
Klieforth, R., Maalouf, G., Stalis, I., Terio, K., Janssen, D., and Schrenzel, M. (2002). “Malignant catarrhal fever-like disease in Barbary red deer (Cervus elaphus barbarus) naturally infected with a virus resembling alcelaphine herpesvirus 2.” Journal of Clinical Microbiology40(9), 3381-3390.
Kumar, N., Sood, R., Pateriya, A. K., Venkatesakumar, E., Ramprabhu, R., Dixit, R., and Singh, V. P. (2021). “First molecular evidence and genetic characterization of Ovine Herpesvirus 2 in multiple animal species in India.” Frontiers in Veterinary Science8, 610178.
Li, H., Cunha, C. W., Taus, N. S., and Knowles, D. P. (2014). “Malignant catarrhal fever: inching toward understanding.” Annu. Rev. Anim. Biosci.2(1), 209-233.
Li, H., Gailbreath, K., Flach, E. J., Taus, N. S., Cooley, J., Keller, J., and Crawford, T. B. (2005). “A novel subgroup of rhadinoviruses in ruminants.” Journal of General Virology86(11), 3021-3026.
Li, H., O'Toole, D., Kim, O., Oaks, J. L., and Crawford, T. B. (2005). “Malignant catarrhal fever-like disease in sheep after intranasal inoculation with ovine herpesvirus-2.” Journal of Veterinary Diagnostic Investigation17(2), 171-175.
Li, H., Snowder, G., O’Toole, D., and Crawford, T. B. (1998). “Transmission of ovine herpesvirus 2 in lambs.” Journal of Clinical Microbiology36(1), 223-226.
Li, H., Taus, N. S., Lewis, G. S., Kim, O., Traul, D. L., and Crawford, T. B. (2004). “Shedding of ovine herpesvirus 2 in sheep nasal secretions: the predominant mode for transmission.” Journal of Clinical Microbiology42(12), 5558-5564.
Oliveira, T. E. S., Scuisato, G. S., Pelaquim, I. F., Cunha, C. W., Cunha, L. S., Flores, E. F., and Headley, S. A. (2021). “The participation of a Malignant Catarrhal Fever Virus and Mycoplasma bovis in the development of single and mixed infections in beef and dairy cattle with bovine respiratory disease.” Frontiers in Veterinary Science8, 691448.
OIE (2004). “Malignant catarrhal fever. In: OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animal, fifth ed.,” France, 570–579.
O'toole, D., Li, H., Sourk, C., Montgomery, D. L., and Crawford, T. B. (2002). “Malignant catarrhal fever in a bison (Bison bison) feedlot, 1993–2000.” Journal of Veterinary Diagnostic Investigation14(3), 183-193.
O’Toole, D., and Li, H. (2014). "The pathology of malignant catarrhal fever, with an emphasis on ovine herpesvirus 2.” Veterinary Pathology51(2), 437-452.
Parameswaran, N., Russell, G. C., Bartley, K., Grant, D. M., Deane, D., Todd, H., and Haig, D. M. (2014). “The effect of the TLR9 ligand CpG-oligodeoxynucleotide on the protective immune response to alcelaphine herpesvirus-1-mediated malignant catarrhal fever in cattle.” Veterinary Research45(1), 1-11.
Parihar, N. S., Rajya, B. S., and Gill, B. S. (1975). “Occurrence of malignant catarrhal fever in India.” Indian Vet J52, 857-9.
Radostits, O. M., Gay, C. C., Hinchcliff, K. W., and Constable, P. D. (2007). “Veterinary Medicine: A Textbook of the Diseases of Cattle, Horses, Sheep, Pigs and Goats. 10th ed.” Edinburgh, UK: Saunders Elsevier. 1245– 1248.
Russell, G. C., Scholes, S. F., Twomey, D. F., Courtenay, A. E., Grant, D. M., Lamond, B., and Stewart, J. P. (2014). “Analysis of the genetic diversity of ovine herpesvirus 2 in samples from livestock with malignant catarrhal fever.” Veterinary Microbiology172(1-2), 63-71.
Russell, G. C., Stewart, J. P., and Haig, D. M. (2009). “Malignant catarrhal fever: a review.” The Veterinary Journal179(3), 324-335.
Saura, H., Al-Saadi, M., Stewart, J. P., and Kipar, A. (2018). “New Insights into the Pathogenesis of Vasculitis in Malignant Catarrhal Fever.” Journal of Comparative Pathology158, 98.
Sharma, B., Parul, S., Basak, G., and Mishra, R. (2019). “Malignant catarrhal fever (MCF): An emerging threat.” J. Entomol. Zool. Stud7, 26-32.
Sood, R., Hemadri, D., and Bhatia, S. (2013). “Sheep associated malignant catarrhal fever: an emerging disease of bovids in India.” Indian Journal of Virology24(3), 321-331.
Swa, S., Wright, H., Thomson, J., Reid, H., and Haig, D. (2001). “Constitutive activation of Lck and Fyn tyrosine kinases in large granular lymphocytes infected with the γ‐herpesvirus agents of malignant catarrhal fever.” Immunology102(1), 44-52.
Wani, S. A., Bhat, M. A., Samanta, I., Buchoo, B. A., Ishaq, S. M., Pandit, F., and Buchh, A. S. (2004). “Clinical, serological and molecular evidence of sheep-associated malignant catarrhal fever in India.” The Veterinary Record155(8), 242-244.
Zakharova, O., Toropova, N., Burova, O., Titov, I., Meltsov, I., and Blokhin, A. (2020). “Malignant catarrhal fever in cattle in the Irkutsk Region.” Journal of Veterinary Research64(2), 215.
Zemljič, T., Pot, S. A., Haessig, M., and Spiess, B. M. (2012). “Clinical ocular findings in cows with malignant catarrhal fever: ocular disease progression and outcome in 25 cases (2007–2010).” Veterinary Ophthalmology15(1), 46-52.