اصول آزمایش‌های پیشرفته تغذیه دام

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ، کرج، ایران

چکیده

نام کتاب: اصول آزمایش‌های پیشرفته تغذیه دام
مؤلفان: جمال سیف‌دواتی، رضا سیدشریفی
ناشر: جهاد دانشگاهی، واحد اردبیل
سال چاپ: 1398
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات:  256