اثرات یارانۀ خوراک دام بر قیمت گوشت قرمز

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشیار گرایش تغذیه دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران