بررسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولیدمثلی میش‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

گوسفند به عنوان یکی از منابع پروتئینی قابل قبول و خوش طعم، برای مردم در کشورهای خاورمیانه به حساب می‌آید. به دلیل کمبودهای تغذیه‌ای در گله گوسفندان، درصد بالایی از شکست در آبستنی، مانعی برای موفقیت در پرورش این حیوان است. آرژینین به عنوان یک ماده مغذی مکمل در رژیم‌های غذایی پستانداران به دلیل فعال شدن اکسید نیتریک (NO) و پلی‌آمین‌ها، نقش مفیدی در رشد و نمو جنین دارد. از آنجایی که استفاده از مکمل اسیدآمینه در جیره نشخوارکنندگان به دلیل تجزیه آن در شکمبه، مشکلات ناپایداری و اثرات نامطلوب جانبی ایجاد می‌کند، به همین دلیل هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولیدمثلی میش نژاد آواسی بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، مشخص شد که تزریق درون وریدی و عضلانی آرژینین تأثیر معنی‌داری بر عملکرد تولیدمثلی (زمان فحلی، میزان فحلی، باروری، آبستنی، تولد، دوقلوزایی، نازایی، بقا و وزن بره) و غلظت متابولیت‌های سرم میش‌ها دارد. به ترتیب میزان آبستنی در گروه‌های تزریق آرژینین درون وریدی، درون عضلانی و کنترل 71/43، 57/14 و 42/85 درصد بود. اثرات مثبت آرژینین می‌تواند ناشی از نقش اسیدآمینه آرژینین در تقویت جریان خون به سمت اندام‌های تولیدمثلی و در نتیجه آزاد کردن NO باشد که به گسترش رگ‌های خونی و افزایش سرعت جریان خون به اندام‌ها کمک می‌کند (افزایش تغذیه و اکسیژن رسانی). به طور کلی، بر اساس مطالعات صورت گرفته می‌توان اظهار داشت که تزریق اسیدآمینۀ آرژینین می‌تواند منجر به بهبود تولیدمثل و افزایش بازده بره‌زایی در گوسفندان شود.

کلیدواژه‌ها


Al-Dabbas, F.M., Hamra, A.H., and Awawdeh, F.T. (2008). “The effect of arginine supplementation on some blood parameters, ovulation rate and concentrations of estrogen and progesterone in female Awassi sheep.” Pakistan Journal of Biological Sciences: PJBS, 11, 2389-2394.
Bazer, F.W., Spencer, T.E., Johnson, G.A., and Burghardt, R.C. (2011). “Uterine receptivity to implantation of blastocysts in mammals.” Front Biosci (Schol Ed), 3, 745-767.
FAO. (2009). “Food and Agriculture Organization of United Nations.” Rome. PP: 36-48.
Fierro, S., Gil, J., Viñoles, C., and Olivera-Muzante, J. (2013). “The use of prostaglandins in controlling estrous cycle of the ewe: A review.” Theriogenology, 79, 399-408.
Herring, C.M., Bazer, F.W., Johnson, G.A., and Wu, G. (2018). “Impacts of maternal dietary protein intake on fetal survival, growth, and development.” Experimental Biology and Medicine, 243, 525-533.
Grazul-Bilska, A.T., Borowicz, P.P., Johnson, M.L., Minten, M.A., Bilski, J.J., and et al.2010. “Placental development during early pregnancy in sheep: vascular growth and expression of angiogenic factors in maternal placenta.” Reproductive, 140, 165-174.
Lassala, A., Bazer, F.W., Cudd, T.A., Datta, S., Keisler, D.H., and et al. (2011). “Parenteral administration of L-arginine enhances fetal survival and growth in sheep carrying multiple fetuses.” The Journal of Nutrition, 141, 849-855.
McPherson, J.P., Tamblyn, L., Elia, A., Migon, E., Shehabeldin, A., and et al. (2004). “Lats2/Kpm is required for embryonic development, proliferation control and genomic integrity.” The EMBO Journal, 23, 3677-3688.
Mohammed, T., Al-Ani, A., and Munther, A. (2019). “Effect of arginine on physiological and reproductive performance of Awassi ewes.” Iraqi Journal of Veterinary Sciences, 33, 213-220.
Omontese, B.O., Rekwot, P.I., Makun, H.J., Obidi, J.A., Ruwaan, J.S., and et al. (2010). “Synchronization of oestrus using EAZI-Breed™ CIDR® and FGA-30® intravaginal sponges in pre-partum Yankasa ewes.” Research Journal of Animal Science, 4, 53-57.
Peine, J.L., Neville, T.L., Klinkner, E.E., Egeland, K.E., Borowicz, P.P., and et al. (2020). “Rumen-protected arginine in ewe lambs: effects on circulating serum amino acids and carotid artery hemodynamics.” Journal of Animal Science, 98, 196.
Richard, A., Harvey, M.A., Clark, R., Finkel, J.A., Rey, K.W., and et al. (2012). “Lippincott's Illustrated Reviews: Pharmacology.” 5th. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams and Wilkins. 3 p.
Robinson, J.J., Ashworth, C.J., Rooke, J.A., Mitchell, L.M., and McEvoy, T.G. (2006). “Nutrition and fertility in ruminant livestock.” Animal Feed Science and Technology, 126, 259-276.
Saevre, C., Meyer, A.M., Van Emon, M.L., Redmer, D.A., Caton, J.S., and et al. (2011). “Impacts of arginine on ovarian function and reproductive performance at the time of maternal recognition of pregnancy in ewes.” NDSU Sheep Res. Reproductive, 52, 13-16.
Spencer, T.E., Johnson, G.A., Burghardt, R.C., and Bazer, F.W. (2004). “Progesterone and placental hormone actions on the uterus: insights from domestic animals.” Biology of Reproduction, 71, 2-10.
Takahashi, M. (2012). “Heat stress on reproductive function and fertility in mammals.” Reproductive Medicine and Biology, 11, 37-47.
Wolfova M., Wolf J., Krupov Z. and Kica J. (2009). “Estimation of economic values for traits of dairy sheep.” Journal of Dairy Science, 92, 2183-2194.
Wu, G., Bazer, F.W., Burghardt, R.C., Johnson, G.A., Kim, S.W., and et. (2010). “Impacts of amino acid nutrition on pregnancy outcome in pigs: mechanisms and implications for swine production.” Journal of Animal Science, 88, 195-204.
Wu, G., Bazer, F.W., Davis, T.A., Kim, S.W., Li, P., and et al. (2009). “Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease.” Amino Acids, 37, 153-168.
Zeitoun, M., Al-Ghoneim, A., Al-Sobayil, K., and Al-Dobaib, S. (2016). “L-Arginine modulates maternal hormonal profiles and neonatal traits during two stages of pregnancy in sheep.” Open Journal of Animal Sciences, 6, 95.