بررسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولیدمثلی میش‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

گوسفند به عنوان یکی از منابع پروتئینی قابل قبول و خوش­‌طعم، برای مردم در کشور­های خاورمیانه به حساب می‌­آید. به دلیل کمبود­های تغذیه­‌ای در گله گوسفندان، درصد بالایی از شکست در آبستنی، مانعی برای موفقیت در پرورش این حیوان است. آرژینین به عنوان یک ماده مغذی مکمل در رژیم­‌های غذایی پستانداران به دلیل فعال شدن اکسید نیتریک (NO) و پلی‌آمین­‌ها، نقش مفیدی در رشد و نمو جنین دارد. از آنجایی که استفاده از مکمل اسید­آمینه در جیره نشخوارکنندگان به دلیل تجزیه آن در شکمبه، مشکلات نا­پایداری و اثرات نا­مطلوب جانبی ایجاد می­‌کند، به همین دلیل هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تزریق آرژینین بر عملکرد تولید­مثلی میش نژاد آواسی بود. با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش، مشخص شد که تزریق درون­‌وریدی و عضلانی آرژینین تأثیر معنی‌­داری بر عملکرد تولیدمثلی (زمان فحلی، میزان فحلی، باروری، آبستنی، تولد، دوقلوزایی، نازایی، بقا و وزن بره) و غلظت متابولیت­‌های سرم میش­‌ها دارد. به ترتیب میزان آبستنی در گروه­‌های تزریق آرژینین درون­‌وریدی، درون­‌عضلانی و کنترل 71/43، 57/14 و 42/85 درصد بود. اثرات مثبت آرژینین می‌­تواند ناشی از نقش اسید­آمینه آرژینین در تقویت جریان خون به سمت اندام­‌های تولیدمثلی و در نتیجه آزاد کردن NO باشد که به گسترش رگ‌های خونی و افزایش سرعت جریان خون به اندام‌­ها کمک می­‌کند (افزایش تغذیه و اکسیژن رسانی). به طور کلی، بر اساس مطالعات صورت گرفته می­‌توان اظهار داشت که تزریق اسید­آمینۀ آرژینین می‌­تواند منجر به بهبود تولیدمثل و افزایش بازده بره‌زایی در گوسفندان شود.

کلیدواژه‌ها