مروری بر وقوع عارضه چند سرپستانکی در پستانداران؛ با تأکید بر دام‌های اهلی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه مهندسی علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

از آنجایی که تعداد سرپستانک‌ها، صفت مهمی در رابطه با قابلیت مادری پستانداران چندقلوزا است، شناخت عملکرد و جایگاه‌های ژنتیکی کنترل‌کننده این صفت در ژنوم گونه‌های مختلف حائز اهمیت است. نتاج دام‌های اهلی چندقلوزا به دلیل ساختار جفت، در ساعات ابتدایی تولد به صورت بالقوه به ایمونوگلوبولین‌های دریافتی از آغوز وابسته هستند. لذا تعداد سرپستانک‌ها، زمانی که در یک زایش تعداد نتاج متولد شده بیشتری نسبت به تعداد پستانک‌ها وجود داشته باشد، نقش مهمی ایفا می‌کند. در مواردی حتی تعداد سرپستانک‌های اضافی و موقعیت آن‌ها نسبت به سرپستانک‌های طبیعی از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از تدوین این مطالعه بررسی زوایای مختلف پدیده چند سرپستانکی در پستانداران به ویژه در دام‌های اهلی از منظر ژنتیکی است. همچنین با بررسی منابع و مطالعات صورت گرفته در رابطه با عارضه چندپستانکی در گونه‌های مختلف به ویژه گاو، گوسفند و بز جایگاه‌های ژنومی، کروموزوم‌ها و ژن‌های دخیل معرفی خواهند شد. طراحی استراتژی‌های اصلاح‌نژادی برای تعداد پستانک‌های زایا در حیوانات چندقلوزا نقش مهمی در کمک به فرزندان در رسیدن به منبع آغوز ایفا می‌کند؛ همچنین انجام پژوهش‌های ژنتیکی مرتبط، شناخت بهتری از معماری ژنتیکی و مکانیسم‌های متابولیکی- سیگنالینگ برای این صفت را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


Akpa, G.N., Alphonsus, C., Dalha, S.Y., and Garba, Y. (2010). “Herd Structure and incidence of supernumerary teats in mallholder goat production in Kano state.” Continental Journal of Veterinary Sciences, 4, 9.
Bell, A.G. (1912). “Sheep-breeding experiments on Beinn Bhreagh.” Science, 36(925), 378-384.
Bell, A.G. (1904). “The multi-nippled sheep of Beinn Bhreagh.” Science, 19(489), 767-768.
Bell, A.G. (1923). “Saving the six-nippled breed: Mr. Bell's last contribution to science, with an introduction by Mrs. Bell.” Journal of Heredity, 14(3), 99-111.
Bhat, P.P. (1988). “Inheritance of external traits in Barbari goats.” Indian Journal of Animal Sciences, 58(4), 448.
Brka, M., Reinsch, N., and Kalm, E. (2002). “Frequency and heritability of supernumerary teats in German Simmental and German Brown Swiss cows.” Journal of Dairy Science, 85(7), 1881-1886.
Dodds, Henry, Beattie, Grant Montgomery (2004). QTL for number of teats in a Merino/Romney Flock.
Gáspárdy A., Kukovics S., Anton I., Zsolnai A., and Komlósi I. (2014). “Hazai cigája változatokbiokémiai és DNS polimorfizmusainak áttekintő vizsgálata (Study on biochemical and DNApolymorphisms of Hungarian Tsigai sheep variants).” Állattenyésztés és Takarmányozás, 63(2), 123-135.
Gifford, W. (1934). “The butterfat records of cows possessing supernumeraries compared with cows having the normal number of teats.” Journal of Dairy Science, 17(8), 571-573.
Hirooka, H., De Koning, D.J., Harlizius, B., Van Arendonk, J.A.M., Rattink, A.P., and et al. (2001). “A whole-genome scan for quantitative trait loci affecting teat number in pigs.” Journal of Animal Science, 79(9), 2320-2326.
Ivanova, O.A. (1928). “über Vererbung der Mehrzitzigkeit beim Rind.” Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie Einschließlich Tierernährung, 12(1), 119-135.
Juler, J. (1927). “Contribution to the knowledge of the after teats of cattle, their evaluation as milk signs and their behavior in the hereditary process: (Based on studies on angler bark).” Christian-Albrechts-University of Kiel, Kiel, Schleswig-Holstein, Germany.
Kenny, S. (2014). “Investigation of prevalence of supernumerary teat in livestock.” Department for Genetics and Animal breeding, Hungary.
Oppong, E.N., and Gumedze, J.S. (1982). “Supernumerary teats in Ghanaian livestock. I. Sheep and goats.” Beitrage zur tropischen Landwirtschaft und Veterinarmedizin, 20(1), 63-67.
Pumfrey, R.A., Johnson, R.K., Cunningham, P.J., and Zimmerman, D.R. (1980). “Inheritance of teat number and its relationship to maternal traits in swine.” Journal of Animal Science, 50(6), 1057-1060.
Schoeley, W. (1983). “Biologische Grundlagen der Milcherzeugung.” 4.1. Allgemeine Bedeutung (in Rinderzucht, ed. by H. J. Schwark), VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin, Germany.
Skjervold, H., and Ødegård, A.K. (1959). “Estimation of breeding value on the basis of the individual's own phenotype and ancestors' merits.” Acta Agriculturae Scandinavica, 9(3), 341-354.
Wada, T., Akita, T., Awata, T., Furukawa, N., Sugai, Y., and et al. (2000). “Quantitative trait loci (QTL) analysis in a Meishan x Gottingen cross population.” Animal Genetics, 31, 376-384.
Wassin, B. (1931). “Linkage studies in sheep.” Journal of Heredity, 22(1), 9-13.