بیماری کووید-19، انتقال آن از حیوانات و وضعیت رفاه حیوانات خانگی در زمان همه‌گیری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور، گروه مهندسی علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

در مواجه با یک همه‌گیری جهانی، حیوانات اهلی و خانگی جزء آسیب‌پذیرترین گروه‌ها بوده‌اند که به مراقبت و حمایت انسان‌ها احتیاج دارند. در بحبوحه همه‌گیری بیماری کووید-19، جهان در ارتباط با حیوانات خانگی با سه معضل روبرو شد: (1) نگرانی از بابت مشترک بودن این بیماری بین انسان و حیوانات خانگی، (2) اثرات همه‌گیری بر رفتار حیوانات خانگی و صاحبان آن‌ها و (3) چگونگی انجام مراقبت‌های عاطفی و جسمی از حیوانات خانگی. در این مقالۀ مروری، سعی شده است با تشریح این معضلات، به شناسایی و ارائه راهکارهای حمایتی در جهت اطمینان از رفاه حیوانات خانگی پرداخته شود. بررسی پژوهش‌های انجام شده در این زمینه، حاکی از آن بود که سگ‌ها و گربه‌ها می‌توانند به ویروس آلوده شوند، امّا بعید است که علائم بالینی در آن‌ها ظاهر شود یا بتوانند سایر حیوانات یا انسان‌ها را آلوده کنند. البته تاکنون اطلاعات در این زمینه کامل نشده و تحقیقات گسترده‌تری مورد نیاز است. بنابراین پیشنهاد می‌شود تا زمان تکمیل اطلاعات، انسان‌ها با رعایت اقدامات پیشگیرانه، به کنترل شیوع بیماری و رفاه خود و حیوانات خانگی کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


Applebaum, J.W., Tomlinson, C.A., Matijczak, A., McDonald, S.E. and Zsembik, B.A. (2020). “The Concerns, Difficulties, and Stressors of Caring for Pets during COVID-19: Results from a Large Survey of US Pet Owners.” Animals, 10(10), 1882.
Bowen, J., García, E., Darder, P., Argüelles, J., and Fatjó, J. (2020). “The effects of the Spanish COVID-19 lockdown on people, their pets, and the human-animal bond.” Journal of Veterinary Behavior, 40, 75–91.
CDC (2019) Updated 2021 ‘If You Have Pets’ [Online]. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/pets.html (Accessed: 30 March 2021)
Csiszar, A., Jakab, F., Valencak, T., Lanszki, Z., Tóth, G., and et al. (2020). “Companion animals likely do not spread COVID-19 but may get infected themselves.” GeroScience, 1–8.
Huang, Q., Zhan, X., and Zeng, X.-T. (2020). “COVID-19 pandemic: stop panic abandonment of household pets.” Journal of Travel Medicine, 27(3), 46.
Kiros, M., Andualem, H., Kiros, T., Hailemichael, W., Getu, S., and et al. (2020). “COVID-19 pandemic: current knowledge about the role of pets and other animals in disease transmission.” Virology journal, 17(1), 1–8.
Kogan, L.R., Erdman, P., Bussolari, C., Currin-McCulloch, J., and Packman, W. (2021). “The initial months of COVID-19: Dog owners’ veterinary-related concerns.” Frontiers in Veterinary Science, 8, 45.
Leroy, E.M., Gouilh, M.A., and Brugère-Picoux, J. (2020). “The risk of SARS-CoV-2 transmission to pets and other wild and domestic animals strongly mandates a one-health strategy to control the COVID-19 pandemic.” One Health. 10, 4–7.
Vincent, A., Mamzer, H., Ng, Z., and Farkas, K.J. (2020). “People and their pets in the times of the COVID-19 pandemic.” Society Register, 4(3), 111–128.