فناوری‌های تولیدمثلی در گاو (تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، لقاح آزمایشگاهی و همانندسازی)

نوع مقاله : معرفی کتاب

نویسنده

دانشجوی کارشناسی گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران، کرج، ایران

چکیده

نام کتاب: فناوری‌های تولیدمثلی در گاو (تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، لقاح آزمایشگاهی و همانندسازی)
نویسندگان: مسعود طالب­خان گروسی، فرامرز قراگوزلو، مهدی وجگانی، سید مرتضی میرترابی، محمد امین اسلام­پور، بابک خرمیان طوسی
تاریخ انتشار: 1395
ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
تعداد صفحات:  268
این کتاب در دو بخش کلی (تلقیح مصنوعی و سایر فناوری‌های کمک باروری) به رشتۀ تحریر در آمده است و بر روی موضوع­‌هایی همچون تلقیح مصنوعی، همزمانی تخمک‌‌گذاری، انتقال جنین، لقاح آزمایشگاهی و همانندسازی تمرکز می‌کند. در ادامه به بررسی و معرفی هر کدام از فصل­‌های کتاب به صورت جداگانه در دو بخش پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها