مروری بر اعداد و شاخص‌های مهم در سیستم‌های تولیدی صنعت دام و طیور

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی ژنتیک و اصلاح‌نژاد دام و طیور، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 دانشجوی دکتری تخصصی تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، آذربایجان غربی، ایران

چکیده

نقش اعداد در صنعت دامپروری بسیار برجسته است تا جایی که توجه به آن‌ها، نتایج مثبتی مانند پیشگیری از اتلاف انرژی، صرفه‌ی اقتصادی و بهره‌وری بالا را به دنبال داشته است و هرگونه نادیده گرفتن آن‌ها از سوی افراد مرتبط مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. هر یک از انواع داده‌ها، طبقه‌بندی و ساماندهی خاص خود داشته و در مباحثی چون تأسیسات و احداث واحد، نگارش طرح توجیهی، تغذیه و تنظیم جیره مصرفی، بهداشت، وضعیت سلامت دام، تولید، ارزیابی پتانسیل تولید، تولیدمثل و ارزیابی بازده تولیدمثلی نقش قابل توجهی دارند و دقت در ثبت داده‌ها هم می‌تواند در نتایج تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. در بسیاری از مباحث استانداردهای عددی وجود دارد که متخصصان علوم دامی باید در دوران تحصیل خود آن‌ها را آموخته و یا این که باید یک مجموعه‌ای به عنوان مرجع برای مراجعه به آن در صورت نیاز، داشته باشند. با این وجود می‌توان به نقش اعداد در سیکل فحلی دام‌ها، مدت زمان مصرف آغوز (هفته اول) و نیز عملکرد تولیدی در گونه‌های مختلف دامی (دام، طیور، آبزیان و زنبورعسل) اشاره کرد. در واقع هدف از این مطالعه اشاره اجمالی به برخی از اعداد، قوانین و استانداردهای آن‌ها در علوم دامی به ویژه در زمینه تولیدمثل و عملکرد تولیدی است تا به بیان نقش کلیدی و کاربردی آن‌ها از منظر دامپروری موفق پرداخته شود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که اعداد نقش قابل توجهی در صنعت دامپروری دارند و باید تلاش کرد تا صحت ثبت اطلاعات را بالا برده و توجه به اعداد مطرح شده در رشته علوم دامی را نیز افزایش داد تا شاهد پیشرفت روزافزون صنعت دامپروری کشور باشیم.

کلیدواژه‌ها


امیدی، ح. (1391). "اعداد مقدس در شعر سعدی و عراقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم انسانی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
بابایی آبراک، ب. (1396). "تأثیر میزان افزایش حرارت دهی و کاهش دمای گرمادهی آغوز روی میزان ایمونوگلوبین آن"، رساله‌ی دکتری، گروه دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
پوررضا، ج. و صادقی، ق. (1391). "مدیریت پرورش طیور" انتشارات ارکان دانش، چاپ سوم، اصفهان، ایران.
دگوسم، م.؛ میلیان، ا.؛ میدل کوپ، ک.و.؛ وان مولم، ک. و تی ور، ا.و. (1396). "راهنمای عملی مدیریت پرورشجوجه های گوشتی"، سیگنال‌های جوجه‌های گوشتی، ترجمه نعمتی، م. ح.؛ زحمت کش، د.؛ حسینی، س.ع.، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعیاستانزنجان، زنجان، ایران.
ضمیری، م.ج. (1387). "تولیدمثل در گاو"، انتشارات دانشگاه شیراز، چاپ پنجم، شیراز، ایران، 460.
عزیززاده، م. (1388). "طراحی مدل آماری فاصله آبستنی گاوهای شیری هلشتاین در گاوداری های صنعتی به روش آنالیز بقا"، رساله دکتری، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
فراستی، س. و امیری نیا، س. (1393). "برآورد برخی از پارامترهای تولید مثلی درگاوهای هلشتاین استان کرمانشاه." علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 105، 3-10.
میرکریمی، س.ح. (1395). "تعییندقتفحلیابیدریکیازگاوداریهایصنعتیبزرگاطرافمشهدبااستفادهازنوارهایتشخیصآبستنیواندازهگیریپروژسترونسرم"، رساله دکتری دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
نوری، م. و رسولی، آ. (1389). "پاتوفیزیولوژیبیماری هایدستگاهگوارشوتنفسگوساله‌ها." انتشارات دانشگاه شهید چمران، جلد اول، چاپ اول، اهواز، ایران.
Bar-Anan, R., and Soller, M. (1979). “The effects of days-open on milk yield and on breeding policy postpartum.” Animal Production, 29, 109.
Britt J.H., Scott, R.G., Armstrong, J.D., and Whitacre, MD. (1986). “Determinants of estrous behavior in lactating Holstein cows.” Journal of Dairy Science, 69(8), 2195–2202.
Cui, Y.M., Wang, J., Zhang, H.J., Feng, J., Wu, S.G., et al. (2019). “Effect of photoperiod on growth performance and quality characteristics of tibia and femur in layer ducks during the pullet phase.” Poultry science, 98(3), 1190-1201.
Davis, C.L., and Drackley, J.K. (1998). “The development, nutrition, and management of the young calf.” Iowa State University Press, No. 1, Iowa, USA.
Elizondo-Salazar, J.A., and Heinrichs, A.J. (2008). “Heat treating bovine colostrum 1.” The Professional Animal, Scientist, 24(6), 530-538.
Friggens NC. (2003). “Body lipid reserves and the reproductive cycle: towards a better understanding.” Livestock Production Science, 83, 219–236.
Ghafouri, F., Mehrabani Yeganeh, H., and Mohamadian Jeshvaghani, S. (2020). “Big data and the role of high-throughput technologies in livestock and poultry breeding”, Professional Journal of Domestic, 20(1), 34-40.
Halleran, J., Sylvester, H.J., and Foster, D.M. (2017). “Apparent efficiency of colostral immunoglobulin G absorption in Holstein heifers.” Journal of Dairy Science, 100(4), 3282-3286.
Hurley, W.L., and Theil, P.K. (2013). “Immunoglobulins in mammary secretions.” Advanced Dairy Chemistry. Springer, 275-294.
Jordan, E.R. (2003). “Effects of heat stress on reproduction.” Journal of Dairy Science, 86,104-114.
Kacskovics, I., Wu, Z., Simister, N.E., Frenyó, L.V., and Hammarström, L. (2000). “Cloning and characterization of the bovine MHC class I-like Fc receptor.” The Journal of Immunology, 164(4), 1889-1897.
Kruse, V. (1970). “Absorption of immunoglobulin from colostrum in newborn calves.” Animal Science, 12(4), 627-638.
Lopez, H., Satter, L.D., and Wiltbank, M.C. (2004). “Relationship between level of milk production and estrous behavior of lactating dairy cows.” Animal Reproduction Science, 81(3-4), 209-223.
Lucy, M.C. (2001). “Reproductive loss in high-producing dairy cattle.” Journal of Dairy Science, 84(6), 1277-1293.
Mather, E.C., Camper, P.M., Vahdat, F., Whitmore, H.L., and Gustafsson, B.G. (1978). “Assessment of ovarian activity in the postpartum dairy cow by use of a milk progesterone assay.” Theriogenology, 10 (2-3), 119-129.
Mayne, R.K. (2005). A review of the aetiology and possible causative factors of foot pad dermatitis in growing turkeys and broilers.” World's Poultry Science Journal, 61(2), 256-267.
Meluzzi, A., Fabbri, C., Folegatti, E., and Sirri, F. (2008). “Effect of less intensive rearing conditions on litter characteristics, growth performance, carcase injuries and meat quality of broilers.” British Poultry Science, 49(5), 509-515.
Miles, D.M., Rowe, D.E., and Cathcart, T.C. (2011). “High litter moisture content suppresses litter ammonia volatilization.” Poultry Science, 90(7), 1397-1405.
Nakao, T., Sugihashi, A., Ishibashi, Y., Tosa, E., Nakagawa, Y., and et al. (1982). “Use of milk progesterone enzyme immunoassay for early pregnancy diagnosis in cows.” Theriogenology, 18(3), 267-274.
National Chicken Council (NCC). (2017c). “Animal welfare guidelines and audit checklist for broilers.” Accessed April 2019.
Osaka, I., Matsui, Y., and Terada, F. (2014). “Effect of the mass of immunoglobulin (Ig) G intake and age at first colostrum feeding on serum IgG concentration in Holstein calves.” Journal of Dairy Science, 97(10), 6608-6612.
Priestley, D., Bittar, J.H., Ibarbia, L., Risco, C.A., and Galvão, K.N. (2013). “Effect of feeding maternal colostrum or plasma-derived or colostrum-derived colostrum replacer on passive transfer of immunity, health, and performance of preweaning heifer calves.” Journal of Dairy Science, 96(5), 3247-3256.
Shi, L., Sun, Y., Xu, H., Liu, Y., Li, Y., and et al. (2019). “Effect of age at photostimulation on reproductive performance of Beijing-You Chicken breeders.” Poultry science, 98(10), 4522-4529.
Staley, T.E., and Bush, L.J. (1985). “Receptor mechanisms of the neonatal intestine and their relationship to immunoglobulin absorption and disease1, 2.” Journal of Dairy Science, 68(1), 184-205.
Stott, G.H., Marx, D.B., Menefee, B.E., and Nightengale, G.T. (1979). “Colostral immunoglobulin transfer in calves I. period of absorption1.” Journal of Dairy Science, 62(10), 1632-1638.
Waldmann, A., Reksen, O., Landsverk, K., Kommisrud, E., Dahl, E., and et al. (2001). “Progesterone concentrations in milk fat at first insemination-effects on non-return and repeated breeding.” Animal Reproduction Science, 65, 33–41.
Weimer, S. L., Mauromoustakos, A., Karcher, D. M., & Erasmus, M. A. (2020). Differences in performance, body conformation, and welfare of conventional and slow-growing broiler chickens raised at 2 stocking densities. Poultry Science.
Zayed, Ahmed I. (2019). “A new perspective on the role of mathematics in medicine”, Journal of Advanced Research, Volume 17, 49-54.