نقش آفرینی متخصصان فیزیولوژی دام در صنعت دامپروری

نوع مقاله : یادداشت

نویسنده

دانشیار فیزیولوژی دام گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران