مروری بر مهم‌ترین عوامل سقط‌جنین در گاو و روش‌های تشخیص آن‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- ترویجی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در زمان بروز سقط‌ جنین در گله می‌بایست به‌سرعت بررسی‌های کاملی را جهت تشخیص و برطرف نمودن عوامل ایجاد کننده بیماری آغاز کرد. به‌همین منظور ضروری است نکاتی مورد توجه قرار گیرد: نخست گاو سقط کرده و جنین سقط شده به‌دقت معاینه گردد و نتیجه مشاهدات در برگ مخصوص ثبت شود. سپس تاریخچه کاملی از وضعیت، تغذیه، سابقه واکسیناسیون، زمان بروز بیماری در گله و ورود گاو جدید به دامداری تهیه شود. جنین‌های سقط شده همراه با جفت‌های مربوطه به‌سرعت و بدون تأخیر، در شرایط مطلوب همراه با اطلاعات فوق به آزمایشگاه ارسال گردد. جهت شناسایی عوامل عفونی، سمی، هورمونی و کمبود مواد معدنی جزئی مؤثر در سقط‌جنین گله، باید اقدام به نمونه‌گیری‌های لازم و ارسال آن‌ها به آزمایشگاه‌ کرد. سقط ‌جنین بخشی از عامل پیچیده و مهم مرگ‌و‌میر جنینی است و تعیین عوامل اختصاصی آن در گاو به طور معمول مشکل و اغلب مبهم است. درصد موفقیت تشخیص عوامل سقط در بهترین شرایط 40 درصد، با میانگین 5 تا 10 درصد گزارش شده است. به این دلیل، به روشی درست و علمی برای تشخیص این عوامل نیاز است.

کلیدواژه‌ها


موذنی جولا، غ. 1385. پژوهش و سازندگی. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و اموردام استان فارس. دوره 7 شماره 2 صفحه86-91