اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر مهدی دهقان بنادکی

تغذیه دام استاد گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

dehghanbut.ac.ir


استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)