اعضای هیات تحریریه

مشاور علمی

دکتر مهدی دهقان بنادکی

تغذیه دام استاد گروه مهندسی علوم دامی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

dehghanbut.ac.ir

h-index: 17  

استاد مشاور انجمن علمی- دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (1398- تاکنون)