کلیدواژه‌ها = نشخوارکنندگان
ارزش تغذیه‌ای کود مرغی برای نشخوارکنندگان

دوره 21، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 40-45

10.22059/domesticsj.2022.321240.1062

امین رحیمی؛ امیر مصیب زاده؛ محمد انصاری اردلی


اهمیت پرورش نشخوارکنندگان و نقش میکروارگانیسم‌های شکمبه در مصرف خوراک و تولیدات آن‌ها

دوره 21، شماره 2، آذر 1400، صفحه 27-36

10.22059/domesticsj.2021.323939.1072

زیبا وظیفه امندی؛ اکبر تقی زاده؛ آرش جوانمرد؛ حمید پایا


ویناس در تغذیۀ نشخوارکنندگان

دوره 21، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 38-42

10.22059/domesticsj.2021.319195.1057

امین رحیمی؛ فرهنگ فاتحی؛ امیر مصیب زاده


آنزیم‌های هضم‌کننده الیاف و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان

دوره 20، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 28-33

10.22059/domesticsj.2020.76951

مریم ثاقبی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار